Sprzedaż

Opis

Syndyk sprzeda w drodze konkursu ofert nieruchomość lokalową nr 1A zlokalizowaną w Luboniu przy ulicy Cieszkowskiego 2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 13/128 części w nieruchomości wspólnej, zapisanej w prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu księdze wieczystej nr PO2P/00031501/9. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu księga wieczysta nr PO2P/00221873/6.

Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 62,88 m2.

Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 373 700,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100 gr ).
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne, obciążają nabywcę.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta PO1P/GUp-s/98/2023” należy składać do dnia 18 kwietnia 2024r. (decyduje data doręczenia na podany adres) listownie na adres: Kancelaria Syndyka Tomasz Baum, ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki.

Oferta powinna odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie sprzedaży dostępnym poniżej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 39 1940 1076 3158 2696 0039 0000 , w wysokości 37 370,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100 gr) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium oferta PO1P/GUp-s/98/2023”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00 w miejscu składania ofert, tj. w Kancelarii Syndyka (ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki). Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.

Okazanie Nieruchomości, udostępnienie dokumentacji dotyczącej Nieruchomości oraz dodatkowe informacje są możliwe do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem. Kontakt z Syndykiem jest możliwy pod numerem telefonu: 519 706 064 lub pod adresem e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl.

Regulamin sprzedaży nieruchomości Luboń, ul. Cieszkowskiego 2