Borek Wielkopolski

Syndyk sprzeda w drodze konkursu ofert nieruchomość gruntową zabudowaną
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym, podpiwniczonym w zabudowie
bliźniaczej o powierzchni użytkowej 145,50 m2, położonej w Borku Wielkopolskim
przy ulicy Zdzieskiej 37a- działka 341/4 o powierzchni 574 m2, powiat gostyński,
województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu-Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczysta KW Nr PO1Y/00036090/8. Nieruchomość
wchodzi w skład masy upadłości Anny Styś, osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej (sygn.akt: XI GUp 11/22).

Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 515.000,00 zł 
(słownie: pięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100 gr ).

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, takie jak: opłaty notarialne, w tym od
wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne, obciążają
nabywcę.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta XI GUp 11/22” należy składać do
dnia 30 sierpnia 2023 r.(decyduje data doręczenia na podany adres) listownie na
adres: Kancelaria Syndyka Tomasz Baum, ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki.

Oferta powinna odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie sprzedaży
dostępnym poniżej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie
wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony
w Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 94 1940 1076 3158 2696 0026 0000,
w wysokości 51 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100
gr) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium oferta XI GUp 11/22”. Wadium ulega
przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta
została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w
formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone
przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży,
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 09:00 w
miejscu składania ofert, tj. w Kancelarii Syndyka (ul. Wiosenna 11, 62-052
Komorniki). Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia
od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny
oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany
warunków konkursu.

Okazanie Nieruchomości, udostępnienie dokumentacji dotyczącej Nieruchomości
oraz dodatkowe informacje są możliwe do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z Syndykiem. Kontakt z Syndykiem jest możliwy pod numerem
telefonu: 519 706 064 lub pod adresem e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl.

Regulamin sprzedaży nieruchomości Borek Wlkp. ul. Zdzieska 37a